Vill du träffa oss?

Hör av dig!

Kont
akta
oss.

Kont
akta
oss.

Mikael Eskilsson

Mikael Eskilsson

CEO & Strategist

0760 - 83 74 87

  Förtroende är värdefullt och byggs upp över tid. Hoppas att du fått ett första gott intryck av vad vi kan och eventuellt kan göra för dig. Fyll i det här enkla formuläret så hör vi av oss. Eller ring någon av oss direkt. Vi kanske till och med kan ses och få en pratstund över en kopp kaffe.

  MEDDELANDE


  Integritetspolicy

  Denna integritetspolicy beskriver hur Konovalenko, org.nr 556513-7915 (”Konovalenko”), behandlar dina personuppgifter. Konovalenko kommer i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt. Nedan finner du hur vi behandlar dina personuppgifter.

  1. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

  Konovalenko är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

  2. Vilka personer behandlar vi personuppgifter?

  Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer: • Besökare, dvs. den privatperson som besöker vår webbplats. • Nyhetsbrevsmottagare, dvs. den privatperson som vid besök på vår webbplats anmäler om att erhålla våra nyhetsbrev. • Kunder, dvs. den privatperson som är företrädare för våra befintliga och framtida kunder som köper Konovalenkos produkter eller tjänster. • Leverantörer, dvs. den privatperson som är företrädare för våra leverantörer.

  3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

  3.1 För dig som är besökare Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som besökare: • IP-nummer och information om din användning av Konovalenkos webbplats. 3.2 För dig som är nyhetsbrevsmottagare Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som nyhetsbrevsmottagare: • E-postadress, samt • IP-nummer och information om din användning av Konovalenkos webbplats. 3.3 För dig som är kund eller leverantör Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som kund eller leverantör: • Namn, • Personnummer, • Kopia på ID/körkort, samt • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer.

  4. Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppifter?

  4.1 För att kunna ingå och hantera avtal med dig som kund eller leverantör inhämtar och behandlar Konovalenko personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster, genomföra en beställning eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig. 4.2 Konovalenko inhämtar och behandlar även personuppgifter tillhörande dig som besökare på vår webbplats, nyhetsbrevsmottagare, kund eller leverantör i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, att kontakta dig och erbjuda samt marknadsföra våra tjänster till dig. Vi kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av bland annat nyhetsbrev, kampanjerbjudanden via sociala medier och e-post. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov, marknadsföra våra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. 4.3 Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Konovalenko har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av Konovalenkos bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag. 4.4 Vid ingående av kundavtal kan parterna behöva komma överens om ytterligare personuppgiftsbehandling i särskilda projekt, exempelvis arbete med webbplatser, arbete på sociala medier, m.m. Separat information om personuppgiftsbehandlingen vid särskilda projekt kommer att ges och utformas individuellt för varje projekt.

  5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  5.1 Konovalenko lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs. 5.2 Konovalenko sparar uppgifter om dig som kund eller leverantör så länge det finns ett aktivt avtal. Efter avtalsförhållandet har upphört sparar Konovalenko personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. Konovalenko kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna tidsperiod, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav, hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Konovalenko som ej härrör från något avtal eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som Konovalenko tror kan vara av intresse för dig. 5.3 Konovalenko sparar uppgifter om dig som besökare av vår webbplats och nyhetsbrevsmottagare tills du invänt mot behandlingen av dina personuppgifter. Invänder du mot behandlingen raderar Konovalenko dina personuppgifter snarast möjligt.

  6. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

  6.1 Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, verksamhetskonsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för Konovalenkos berättigat intressen. Konovalenko förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarigt, med Konovalenko gemensamt personuppgiftsansvarigt eller Konovalenkos personuppgiftsbiträde.

  7. Var lagrar vi dina personuppgifter?

  7.1 Konovalenko kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. Konovalenko kommer och måste vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.

  8. Cookies

  8.1 När du besöker vår webbplats använder vi cookies. Cookies är små textfiler som sparas i din enhet när du besöker en webbplats. Dessa cookies hjälper oss att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats och hjälper oss att få reda på vilka sidor du är intresserad av. En del av dessa cookies är nödvändiga för funktionaliteten, medan andra används för att optimera och förbättra din upplevelse. 8.2 Konovalenko använder cookies för att samla in data och sammanställa bl.a. antalet besökare, vilka länkar besökare klickar på, demografi och intresse i syfte att kunna optimera vår webbplats och ge dig som besökare en bättre upplevelse på webbplatsen. 8.3 Konovalenko använder sig även av tredjepartscookies som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandhålla marknadsföring på andra webbplatser eller mediekanaler till dig. 8.4 Konovalenko sparar inte dina personuppgifter vad avser cookies. Du kan blockera cookies och fortfarande få tillgång till merparten av vårt innehåll. Om du väljer att blockera cookies, kan det försämra webbplatsens funktionalitet. För att blockera cookies måste du ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

  9. Profilering

  Konovalenko kan behandla dina personuppgifter genom profilering såsom analys om hur du använder vår webbplats, om vilka tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gäller dock inte om sådan behandling är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal med dig eller om sådan behandling är tillåten enligt tillämplig lagstiftning.

  10. Vad har du som registrerad för rättigheter?

  10.1 Rätt till tillgång Du har rätt att vända dig till Konovalenko i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Konovalenko kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan Konovalenko komma att ta ut en administrationsavgift. 10.2 Rätt till rättelse Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar begränsade. Om du anser att Konovalenko behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade. 10.3 Rätt till radering Du har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter. 10.4 Rätt att invända Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring. 10.5 Rätt till dataportabilitet Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Konovalenko som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal. 10.6 Rätt att lämna in klagomål Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 12. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till: Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten (myndigheten byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten under år 2018) Box 8114 104 20 Stockholm datainspektionen@datainspektionen.se

  11. Ändringar av policyn

  Konovalenko förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Konovalenko informera om detta på lämpligt sätt.

  12. Kontakta Konovalenko

  12.1 Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta Konovalenko kontaktperson avseende personuppgiftshantering: Kontaktuppgifter Namn: Mikael Signell Adress: Engelbrektsgatan 8, 211 33 Malmö Telefonnummer: 0707 – 61 58 58 E-postadress: mikael.signell@konovalenko.se

  Cookie Policy

  This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

  Manage your cookie preferences by clicking here.